Riešenia

o nás

Vážený klient,
naša spoločnosť, ako váš veriteľ, sa snaží na základe dodaných podkladov v každom jednom procesnom kroku individuálne posúdiť vzniknutú finančnú situáciu a navrhnúť vám riešenie. Riešenie, ktoré je obojstranne prijateľné s cieľom v čo najväčšej miere vás oddĺžiť a uspokojiť pohľadávky vašich veriteľov. Len na základe odbornej analýzy je možné nastaviť všeobecne udržateľné riešenie, ktoré budete schopní splniť, prípadne dlhodobo napĺňať. Naša spoločnosť ponúka nielen štandardné riešenia, uvedené v tejto sekcii, ale na základe vašich požiadaviek a finančnej analýzy vieme pristúpiť aj k individuálnemu nastaveniu procesu úhrady pohľadávok.

 • Úplné vyriešenie dlhov a pohľadávok
  Najprijateľnejším riešením pre každého klienta je úplná úhrada pohľadávok a zbavenie sa dlhov. Aj keď toto riešenie je finančne najnáročnejšie, v konečnom dôsledku býva väčšinou najlacnejšie. Mometnom úhrady celej pohľadávky sa zastavuje akékoľvek ďaľšie úročenie pohľadávky a nevznikajú dodatočné náklady spojené s jej vymáhaním. Tento krok smeruje k stabilizácii finančných tokov. Klienti častokrát využívajú refinancovanie pohľadávok cez iné finančné nástroje, ktoré poskytuje trh, pričom sa podarí vo veľkej miere dosiahnuť výhodnejšie úročenie finančných prostriedokv, ako v prípade sankčných úrokov pohľadávky v procese vymáhania.
 • Čiastočná úhrada pohľadávky
  Naša spoločnosť akceptuje aj viacnásobnú čiastočnú úhradu pohľadávky (napr. 2-5 splátok) v priebehu dohodnutého časového úseku, pričom klient tým získava čas na komplexné riešenie svojej situácie. Počas doby, takto nastaveného splácania úveru, naša spoločnosť intenzívne spolupracuje s klientom a snaží sa mu pômocť v optimalizácii jeho finančnej situácie.
 • Dohoda o splátkach s dodatočným zabezpečením pohľadávky
  Preukázanie dostatočnej finančnej spôsobilosti klienta a prípadné predloženie dodatočného zabezpečenia pohľadávky je podmienkou na rokovanie medzi klientom a našou spoločnosťou o stanovenie dlhodobého splátkového kalendára (presahujúceho jeden rok). Uzavretím Dohody o splátkach medzi našou spoločnosťou a dlžníkom sa poskytne dlžníkovi dostatočný časový úsek na úplné zastabilizovanie a prípadnú celkovú úhradu svojho dlhu.
 • Postúpenie pohľadávky
  V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu má dlžník, záložný veriteľ alebo iná osoba záujem o postúpenie pohľadávky, je potrebné, aby takýto záujem bol našej spoločnosti preukázaný písomne. Žiadosť o postúpenie pohľadávky musí obsahovať presné identifikačné údaje osoby (právnickej alebo fyzickej), ktorá by mala byť budúcim postupníkom.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV | © DPS financial consulting, s.r.o.